MULTI
Du er her: ForsideÅrsberetninger og praksis mv.Praksis mv.Genoptagelse af sager i lyset af Højesterets dom vedrørende politianmeldelse i sager om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden

Genoptagelse af sager i lyset af Højesterets dom vedrørende politianmeldelse i sager om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden 

Højesteret har den 4. september 2018 afsagt dom i en sag, hvor Erstatningsnævnet havde afslået en ansøgning om erstatning fra en ansat på en institution for unge. Ansøgningen vedrørte en episode i marts 2014, hvor en 14-årig elev havde taget halsgreb på den pågældende ansatte. Episoden blev ikke anmeldt til politiet.

Efter offererstatningslovens § 10 er erstatning i medfør af offererstatningsloven betinget af, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer. Betingelsen kan dog fraviges, hvis forholdene taler for det.

Erstatningsnævnet havde før 2014 en lempelig praksis for at meddele dispensation fra kravet om politianmeldelse i sager, hvor pædagoger mv. udsættes for vold på deres arbejde. I 2014 ændrede nævnet denne praksis, således at dispensation kun blev meddelt, hvis konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn vedrørende skadevolderen talte imod politianmeldelse. Praksisændringen blev offentliggjort i juni 2015.  

Erstatningsnævnet afslog i den konkrete sag den ansattes ansøgning om erstatning efter offererstatningsloven, fordi nævnet fandt, at den manglende politianmeldelse ikke var begrundet i konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn vedrørende skadevolderen.

Højesteret fandt bl.a. at Erstatningsnævnets praksisændring i 2014 var uden hjemmel i loven, og at nævnet derfor var forpligtet til som efter den tidligere praksis at dispensere også i tilfælde, hvor den manglende politianmeldelse er begrundet i generelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn på den pågældende institution.

Læs Højesterets dom her.

Læs landsrettens dom her.

Læs byrettens dom her

Betydningen af Højesterets dom

Med den afsagte dom har Højesteret underkendt den praksisændring vedrørende politianmeldelse i sager om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden, som Erstatningsnævnet foretog i 2014.

Erstatningsnævnet ændrer derfor nu sin praksis i overensstemmelse med Højesterets dom og vil endvidere genoptage de sager, hvor nævnet som følge af praksisændringen i 2014 har meddelt afslag på erstatning.  

Skal din sag genoptages?

Erstatningsnævnet er ved at identificere, hvilke sager der er relevante at genoptage i lyset af Højesterets dom. Nævnet vil inden for 2 uger skrive ud til ansøgerne i de identificerede sager for at spørge, om de pågældende ønsker, at nævnet på ny behandler deres ansøgninger om erstatning.

Da identifikationen baserer sig på manuelle registreringer, er det muligt, at nævnet ikke får identificeret alle relevante sager. Personer, der ikke har modtaget et brev fra nævnet inden den 21. september 2018, men som mener at være omfattet af den berørte gruppe, kan kontakte nævnet direkte og anmode om genoptagelse. Hvis der tidligere har været en repræsentant i sagen, f.eks. en advokat, vil nævnets brev være sendt til denne.

Erstatningsnævnet skal for god ordens skyld bemærke, at en genoptagelse ikke i sig selv er ensbetydende med, at nævnet finder grundlag for at udbetale erstatning, men det er en sikkerhed for, at nævnet tager stilling til sagen på ny i lyset af Højesterets dom.

 

 Senest opdateret: 07-09-2018

Til toppen

Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post