MULTI
Du er her: ForsideÅrsberetninger og praksis mv.Praksis mv.Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og mindre voldsepisoder

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og mindre voldsepisoder

En del af Erstatningsnævnets sager vedrører erstatning som følge af mindre voldsepiso-der. Det er nævnets opfattelse, at ansøgere i sådanne sager i højere grad end tidligere bliver diagnosticeret med posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). En konkret sag har givet nævnet anledning til at behandle emnet både konkret og mere generelt.

I den pågældende sag, nævnets j.nr. 13-520-00526, blev ansøger under sit arbejde som pædagog tildelt et slag i brystet og en albue i mellemgulvet af en mindreårig skadevol-der, som opholdt sig på den institution, hvor ansøger var ansat. Arbejdsskadesagen blev behandlet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som vurderede, at ansøger som følge af hændelsen led af PTSD og dermed havde lidt et varigt mén på 10 %. Nævnet fandt sagen omfattet af offererstatningsloven, men forelagde sagen for Retslægerådet til en vurdering af, hvorvidt ansøger konkret havde fået PTSD som følge af hændelsen, samt om der mere generelt foreligger en nedre grænse for, hvilke hændelser der kan udløse PTSD.

Retslægerådet udtalte, at der i den konkrete sag ikke var grundlag for at stille diagnosen PTSD, men at det var meget sandsynligt, at hændelsen havde resulteret i, at ansøger havde pådraget sig en længerevarende tilpasningsreaktion. Retslægerådet udtalte endvi-dere generelt, at PTSD forudsætter en hændelse af ”exceptionel svær belastning (af ka-tastrofekarakter)”, og rådet bekræftede dermed, at der eksisterer en nedre grænse for, hvilke hændelser der opfylder dette kriterium.

Erstatningsnævnet finder på baggrund af Retslægerådets udtalelse anledning til at be-mærke, at det er nævnets opfattelse, at mindre voldsskader formentlig ikke vil kunne udløse PTSD. Det er således en forudsætning for diagnosen, at man har været udsat for en voldsepisode af grovere karakter. Et enkelt knytnæveslag, et skub eller lignende vil således i sig selv, efter nævnets opfattelse, ikke kunne udløse diagnosen PTSD.

Klik her for at læse Retslægerådets udtalelse i anonymiseret form.


Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post