Nævnet

Sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet

 • Sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet har i flere år været utilfredsstillende lang, fordi nævnet har modtaget flere sager, end vi har kunnet nå at behandle. Der har derfor været gennemført en ekstern analyse af området, som har peget på en række tiltag, der kan nedbringe sagsbehandlingstiden og sikre, at ansøgninger om erstatning fremover behandles hurtigt og effektivt.

Analysen anbefalede bl.a., at der skulle ansættes flere medarbejdere i Erstatningsnævnets sekretariat. Det er sket løbende fra starten af 2019. Derudover pegede analysen på indførsel af bedre driftsstyring i nævnets sekretariat og sideløbende med dette iværksættelse af en målrettet indsats for at få behandlet en særdeles stor mængde ubehandlede ansøgninger.

 

Indførslen af bedre driftsstyring betyder, at alle ansøgninger, der er modtaget efter den 16. marts 2019, skal tages under behandling løbende, som de modtages af Erstatningsnævnets sekretariat. Det er målet, at sagsbehandlingstiden for disse sager ikke må overstige 100 dage i gennemsnit.

 

Samtidig med, at vi behandler ansøgninger modtaget efter den 16. marts 2019 inden for en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 100 dage, arbejder vi målrettet på at behandle de for tiden knap 850 ansøgninger, som er modtaget før den 16. marts 2019, og hvor sagsbehandlingstiden er uacceptabel lang. Den målrettede indsats for at behandle ansøgninger modtaget før den 16. marts 2019 vil løbe frem til udgangen af 2020.

 

Vi beklager meget, at det er nødvendigt at lave denne opdeling i nye og ældre ansøgninger i en overgangsperiode for at sikre, at alle ansøgninger til Erstatningsnævnet på sigt kan behandles hurtigt og effektivt.

 

For mere information om den aktuelle situation i Erstatningsnævnet - se Justitsministeriets besvarelse af Folketingets Retsudvalgs spørgsmål 84 her.

 

Digital Post til og fra Erstatningsnævnet

 • Erstatningsnævnet har siden den 1. november 2013 anvendt Digital Post ved fremsendelse af breve til virksomheder og foreninger med et CVR-nummer.

   

  Fra den 1. november 2014 vil Erstatningsnævnet ligeledes som udgangspunkt fremsende al post som Digital Post til alle borgere over 15 år, der har et CPR-nummer. Læs nærmere om digital post til borgere her. Personer uden CPR-nummer vil indtil videre modtage posten som almindelig post.

   

  Erstatningsnævnet modtager også Digital Post i Civilstyrelsens digitale postkasse. Som borger kan du finde Civilstyrelsens digitale postkasse her: Digital Post til Erstatningsnævnet.

   

Om Erstatningsnævnet

 • Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven og hertil knyttede administrative opgaver.

Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand og en eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandsskabet, og et antal yderligere medlemmer. Erstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Social- og Integrationsministeren og fra Advokatrådet. Medlemmerne udnævnes for 4 år. Genudnævnelse kan finde sted.

 

Erstatningsnævnet træffer afgørelse efter indstilling fra sekretariatet. I sager vedrørende mindre erstatninger og en række øvrige sager er sekretariatet dog bemyndiget til at træffe afgørelse uden at forelægge sagen for Erstatningsnævnet.

 

Hurtig tilkendelse af krav med samlet værdi på indtil 3.500 kr.

Offererstatningsloven blev ændret den 1. maj 2019, og Erstatningsnævnet kan nu efter en simplere procedure afgøre sager, hvor det samlede beløb, som den skadelidte ansøger om, ikke overstiger 3.500 kr.

 

ERSTATNING KAN UDBETALES EFTER DEN SIMPLERE PROCEDURE

Når det samlede beløb ikke overstiger 3.500 kr., skal Erstatningsnævnet alene påse

 

- at erstatningskravet udspringer af en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning,

- at kravet er fremsat inden for fristerne i offererstatningsloven.

- Hvis der er afsagt dom, skal ansøgningen være indgivet inden 2 år efter dommen.

- Hvis der ikke foreligger dom, skal ansøgningen være indgivet inden 2 år efter politiet har standset efterforskningen.

- Hvis politiet ikke har efterforsket sagen, skal ansøgningen være indgivet inden 2 år efter lovovertrædelsen, medmindre der foreligger særlige grunde.

 

Ved det samlede beløb forstås alle krav om f.eks. tort, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og skade på tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, som skadelidte havde på sig, da en personskade blev forvoldt.

 

Ansøgningen skal dække alle de krav, som den skadelidte har vedrørende den pågældende lovovertrædelse, og som den skadelidte er bekendt med på ansøgningstidspunktet.

 

Er disse betingelser opfyldt, skal Erstatningsnævnet ikke undersøge, om det strafbare forhold er anmeldt til politiet inden for lovens almindelige frist om anmeldelse inden for 72 timer. Det er heller ikke et krav, at skadelidte har krævet erstatning eller godtgørelse under en eventuel straffesag mod skadevolderen.

 

Det skal oplyses i ansøgningen til Erstatningsnævnet, om der søges om erstatning og/eller godtgørelse efter den nye simplere procedure. Det kan anføres i fremsendelsesbrevet eller under punkt 8 i Erstatningsnævnets ansøgningsskema (du kan finde skemaet her).

 

ERSTATNING KAN IKKE UDBETALES EFTER DEN SIMPLERE PROCEDURE

Når det samlede krav på erstatning og godtgørelse vedrørende den samme lovovertrædelse overstiger 3.500 kr.

 

Et samlet krav på erstatning og godtgørelse, som overstiger 3.500 kr., kan ikke opdeles i flere små krav på 3.500 kr. eller derunder, og derved blive behandlet efter den simplere procedure for små krav.

 

Der kan ikke udbetales erstatning eller godtgørelse, hvis det er åbenbart, at lovens øvrige betingelser ikke er opfyldt. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor den skadelidte selv har medvirket til skaden eller accepteret risikoen for skade.

SENERE OPSTÅEDE KRAV

Bliver den skadelidte først efter indgivelse af ansøgningen til Erstatningsnævnet bekendt med yderligere krav om erstatning eller godtgørelse som følge af lovovertrædelsen, kan disse krav fremsættes senere. Hvis det samlede krav derved overstiger 3.500 kr., vil lovens øvrige betingelser gælde, herunder kravet om politianmeldelse inden 72 timer, nedlæggelse af påstand om erstatning under en eventuel straffesag mod skadevolderen og opfyldelse af de almindelige erstatningsretlige betingelser.

 

KENDSKAB TIL YDERLIGERE KRAV PÅ ANSØGNINGESTIDSPUNKTET

Var skadelidte bekendt med de yderligere krav på tidspunktet for indgivelse af den første ansøgning, og det samlede krav overstiger 3.500 kr., vil Erstatningsnævnet foretage en fuld prøvelse af hele kravet. Det vil sige også den del af kravet på 3.500 kr. eller derunder, der blev ansøgt om dækning for under den simplere procedure.

 

Viser den fulde prøvelse af alle kravene, at beløbet er blevet udbetalt med urette, vil Erstatningsnævnet kunne kræve tilbagebetaling.

 

Lov nr. 486 af 30. april 2019 om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.)Loven er offentliggjort i Lovtidende den 30. april 2019.

Loven trådte i kraft den 1. maj 2019.

Erstatningsnævnet yder erstatning og godtgørelse fra staten til personer, der har været udsat for en forbrydelse her i landet. Sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet har over en længere periode været meget utilfredsstillende. Justitsministeriet igangsatte derfor i foråret 2018 en analyse af offererstatningsområdet med henblik på markant at nedbringe sagsbehandlingstiden til gavn for ofrene. I analysen, der blev afsluttet i oktober 2018, peges der på en række anbefalinger til, hvordan sagsbehandlingstiderne kan nedbringes til gavn for ofrene.

Loven udmønter en række af de anbefalinger i analysen, der kræver lovændring.

Med loven indføres bl.a. en hurtig tilkendelse af krav med en værdi på indtil 3.500 kr. Derudover indeholder loven adgang til at etablere en digital selvbetjeningsløsning til ansøgning om erstatning og godtgørelse. Loven indebærer endvidere, at Erstatningsnævnet i videre omfang kan træffe afgørelse om erstatning og godtgørelse, selv om straffesagen mod skadevolderen ikke er afgjort ved endelig dom, når hensynet til offeret taler herfor, ligesom undersøgelse af skadevolders forsikringsforhold i visse tilfælde udskydes til regres hos politiet. Herudover indebærer loven, at fristen for at fremsætte yderligere krav vedrørende samme lovovertrædelse tidligst indtræder 2 år efter nævnets endelige afgørelse. Endelig får nævnet mulighed for at indhente udtalelse om varigt mén og erhvervsevnetab fra andre end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

Årsberetninger

 

Efter Erstatningsnævnets forretningsorden skal nævnet hvert år inden den 1. juli afgive en beretning til justitsministeren om nævnets virksomhed i det foregående år. Beretningen skal offentliggøres.

 

Beretningen redegør for nævnets sammensætning samt nævnets og sekretariatets arbejde i løbet af beretningsåret. Beretningen indeholder desuden resumé af en række konkrete afgørelser fra nævnet til belysning af nævnets praksis ved administrationen af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven).

 

Det er Erstatningsnævnets håb, at beretningen kan medvirke til at udbrede kendskabet til offererstatningsloven, og til hvordan den administreres.

Årsberetningerne for årene 1999 og frem kan i deres helhed findes her. 

Praksis mv.

Genoptagelse af sager i lyset af Højesterets dom vedrørende politianmeldelse i sager om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden. Læs nærmere her.

 

Nævnet genoptager efter ansøgning sager, hvor der er givet afslag på feriegodtgørelse. Læs nærmere her Efterladtes krav på erstatning. Læs nærmere her.

 


Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og mindre voldsepisoder. Læs nærmere her.

 

Differencekrav vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne for tjenestemænd. Læs nærmere her.        


 

Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post