Nævnet

Digital Post til og fra Erstatningsnævnet
 • Erstatningsnævnet har siden den 1. november 2013 anvendt Digital Post ved fremsendelse af breve til virksomheder og foreninger med et CVR-nummer.

   

  Fra den 1. november 2014 vil Erstatningsnævnet ligeledes som udgangspunkt fremsende al post som Digital Post til alle borgere over 15 år, der har et CPR-nummer. Læs nærmere om digital post til borgere her. Personer uden CPR-nummer vil indtil videre modtage posten som almindelig post.

   

  Erstatningsnævnet modtager også Digital Post i Civilstyrelsens digitale postkasse. Som borger kan du finde Civilstyrelsens digitale postkasse her: Digital Post til Erstatningsnævnet.

   

Om Erstatningsnævnet

 • Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven og hertil knyttede administrative opgaver.

Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand og en eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandsskabet, og et antal yderligere medlemmer. Erstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Social- og Integrationsministeren og fra Advokatrådet. Medlemmerne udnævnes for 4 år. Genudnævnelse kan finde sted.

 

Erstatningsnævnet træffer afgørelse efter indstilling fra sekretariatet. I sager vedrørende mindre erstatninger og en række øvrige sager er sekretariatet dog bemyndiget til at træffe afgørelse uden at forelægge sagen for Erstatningsnævnet.

 

Årsberetninger

 

Efter Erstatningsnævnets forretningsorden skal nævnet hvert år inden den 1. juli afgive en beretning til justitsministeren om nævnets virksomhed i det foregående år. Beretningen skal offentliggøres.

 

Beretningen redegør for nævnets sammensætning samt nævnets og sekretariatets arbejde i løbet af beretningsåret. Beretningen indeholder desuden resumé af en række konkrete afgørelser fra nævnet til belysning af nævnets praksis ved administrationen af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven).

 

Det er Erstatningsnævnets håb, at beretningen kan medvirke til at udbrede kendskabet til offererstatningsloven, og til hvordan den administreres.

Årsberetningerne for årene 1999 og frem kan i deres helhed findes her. 

Praksis mv.

Genoptagelse af sager i lyset af Højesterets dom vedrørende politianmeldelse i sager om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden. Læs nærmere her.

 

Nævnet genoptager efter ansøgning sager, hvor der er givet afslag på feriegodtgørelse. Læs nærmere her Efterladtes krav på erstatning. Læs nærmere her.

 


Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og mindre voldsepisoder. Læs nærmere her.

 

Differencekrav vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne for tjenestemænd. Læs nærmere her.        


 

Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post